Prohlášení o zdravotní způsobilosti - plavání

  1. Mé dítě je plně zdravotně způsobilé k účasti na kurzu plavání (dále jen „kurz“), pořádaném Zonou v pohybu, společností Plavecká škola Praha a Brno s.r.o, IČ: 24242144, se sídlem Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jen „Zona v pohybu“), a to v prostorách provozovny Infinit Vodní a saunový svět společnosti Vodní a saunový svět s.r.o., IČ: 05347092, na adrese Malletova 2350/6, Praha 9 - Libeň.

  2. není mi známo, že mé dítě v posledních 14 kalendářních dnech před účastí v kurzu přišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy takovým onemocněním,

  3. mému dítěti nebylo nařízeno karanténní opatření, ani nejeví známky akutního onemocnění (průjem, horečka, apod.),

  4. jsem byl/a seznámen/a s povinností bez zbytečného odkladu informovat instruktora kurzu o všech zdravotních problémech dítěte před začátkem každé lekce,

  5. přijde-li mé dítě v průběhu kurzu do kontaktu s osobou nemocnou infekčním onemocněním anebo podezřelou z nákazy takovým onemocnění anebo bude dítěti nařízeno karanténní opatření, popřípadě bude jevit známky akutního onemocnění, zajistím, aby se dítě lekce/í, popřípadě kurzu neúčastnilo do doby úplného vyléčení akutního onemocnění anebo zrušení karanténních opatření anebo po dobu nezbytnou pro ověření nákazy příslušným infekčním onemocněním (inkubační doba); o skutečnostech dle předchozí věty se zavazuji informovat Zonu v pohybu bez zbytečného odkladu; beru na vědomí, že Zona v pohybu je oprávněna v závislosti na oznámených skutečnostech dítě z lekce/í, popřípadě kurzu vyloučit.

  6. jsem si vědom/a, že po dobu návštěvy provozovny Infinit Vodní a saunový svět společnosti Vodní a saunový svět s.r.o., ve které probíhají jednotlivé lekce kurzu, s výjimkou průběhu lekce plavání, plně odpovídám za bezpečnost svého dítěte,

  7. jsem byl/a obeznámen/a s provozně bezpečnostním řádem provozovny společnosti Vodní a saunový svět s.r.o. a provozně bezpečnostním řádem Zony v pohybu Step, a byl/a jsem poučen/a o mé povinnosti řídit se ustanoveními těchto řádů a zavazuji se je v celém rozsahu dodržovat, jakož i zajistit jejich dodržování mým dítětem,

  8. jsem byl/a seznámen/a se skutečností, že dojde-li v důsledku nesplnění povinnosti dle tohoto prohlášení a/nebo porušení zdravotních opatření vyplývajících z provozně bezpečnostního řádu provozovny společnosti Vodní a saunový svět s.r.o. či Zony v pohybu Step, jsem povinen/a kurz okamžitě opustit a Zona v pohybu má právo uplatnit sankci vyloučení z kurzu,

  9. jsem obeznámen/a s obchodními podmínkami Zony v pohybu a souhlasím s nimi.

Jsem si plně vědom/a právních a finančních následků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů, resp. nedodržování povinností, tohoto prohlášení vznikla škoda na zdraví či zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

povinné položky

Nahoru