Zásady ochrany osobních údajů předaných prostřednictvím webových stránek

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak jsou společností Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., se sídlem Praha, Malletova 2350, PSČ 190 00, IČ 242 42 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C196571(dále „Společnost“) předávány a zpracovávány osobní údaje používáním této webové stránky. Společnostse zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. 

Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. Společnost je oprávněna tyto zásady změnit aktualizací této strany. Tyto zásady jsou platné od 1. 5. 2018.

Správcem údajů je společnost Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., se sídlem Praha, Malletova 2350, PSČ 190 00, IČ 242 42 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C196571.

Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie, zejména dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EHS (nařízení GDPR).

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme.

Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formulářů na stránkách www.plavani-zabicka.cz(dále jen „Webové stránky”)

 • Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.

 • Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

 • Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek.

Vaše osobní údaje

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

 • Jméno/Příjmení

 • Jména/Příjmení dítěte

 • Datum narození dítěte

 • Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/korespondenční adresa

 • Emailová adresa

 • Telefonní číslo

 • Další informace týkající se Vaší identifikace, popřípadě Vašeho dítěte

 • Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států. 

Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření. 

Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

K čemu nám slouží získané informace(účel shromažďování osobních údajů) a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou Společností zpracovávány pro účely: 

a)         jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy, zejména realizace práv a povinností z ní vyplývajících; ke zpracování osobních údajů pro tyto účely se souhlas subjektu údajů nevyžaduje. Doba zpracování je vymezena dobou trvání smlouvy a následně tří let ode dne jejího ukončení.

b)         má-li k tomu Společnost odpovídající souhlas, nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách se souhlasem subjektu údajů; Souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

c)         má-li k tomu Společnost odpovídající souhlas, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě SMS anebo emailových zpráv) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

d)         založení a správy uživatelského účtu; ke zpracování osobních údajů pro tyto účely se souhlas subjektu údajů nevyžaduje. Doba zpracování je vymezena dobou trvání smluvního vztahu a tří let od jeho ukončení.

e)         pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti (zejména pro zamezení podvodním jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení smluvních podmínek Společnosti, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany zákonných práv Společnosti). Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely se souhlas subjektu údajů nevyžaduje. Doba zpracování je vymezena 

f)          k plnění právních povinností Společností po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy;

g)         kontaktní údaje lze dále využít pro zajištění vzájemné komunikace se Společností a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění souladu Společnosti se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany práv Společnosti.

Přímý Marketing

Pokud jste udělili příslušný souhlas, mohou být Vaše osobní údaje použity pro účely přímého marketingu, tj. zasílání informací o nabízených službách, dalších nabídkách, speciálních akcích, slevách, jakož i obchodních sdělení elektronickou cestou (prostřednictvím emailové zprávy či SMS). Souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu jste oprávněni kdykoliv odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti anebo na emailovou adresu: info@plavani-zabicka.cz. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou (tj. email, SMS) se můžete taktéž odhlásit způsobem uvedeným v každém emailu či SMS zprávě.  

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

Poskytování Vašich dat

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout společnostem ze skupiny INFINIT a jiným společnostem, se kterými spolupracujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu (toto není konečný seznam). Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Práva subjektů údajů

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:  

 • Právu přístupu ke svým osobním údajům 

 • Právu na opravu osobních údajů 

 • Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) (s účinností od 25. 5. 2018)

 • Právu na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 25. 5. 2018)

 • Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka (s účinností od 25. 5. 2018)

 • Právu na přenositelnost údajů (s účinností od 25. 5. 2018)

 • Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat

 • Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na info@plavani-zabicka.cznebo písemně na adrese Malletova 2350/6, Praha 9. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních dat. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky.

Používají Webové stránky soubory cookies a co tyto soubory představují

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookies je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookies může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookies jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají?

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. zájem o konkrétní kurzy. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.


Nahoru