OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky ZONA V POHYBU účinné od 1.2.2024

Plavecká škola Praha a Brno s.r.o.

Sídlo společnosti Malletova 2350, Praha 9, PSČ 190 00

IČ: 24242144

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196571

provozovna ZONA V POHYBU STEP, na adrese Malletova 2350/6, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00

a provozovna ZONA V POHYBU KBELY na adrese Mladoboleslavská 15/347, Praha 9, 197 00.

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., se sídlem Malletova 2350, Praha 9, identifikační číslo: 24242144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 196571,(dále jen „Společnost“) vydává tyto obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv o poskytování služeb na provozovně Společnosti: ZONA V POHYBU STEP, na adrese Malletova 2350/6, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00 a na provozovně Společnosti: ZONA V POHYBU KBELY, na adrese Mladoboleslavská 15/347, Praha 9, 197 00, anebo pracovníky zařazenými na tuto provozovnu na jiném místě (dále jen „ZONA V POHYBU“), uzavíraných  mezi Společností a jinou fyzickou osobou.

Tyto obchodní podmínky se tedy neuplatní při uzavírání smluv o poskytování služeb mezi Společností a jinou fyzickou osobou, jejichž předmětem je poskytnutí služeb Společností na provozovně Plavecká škola Rosnička Brno, na adrese: Tř. Generála Píky 2026/11, Brno, PSČ 613 00, anebo pracovníky zařazenými na tuto provozovnu na jiném místě.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené se Společností.

Znění obchodních podmínek může ZONA V POHYBU měnit či doplňovat. ZONA V POHYBU informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky (účastníky kurzů) 14 dnů před účinností nových obchodních podmínek emailem. Zákazník má možnost od smlouvy odstoupit, pokud se změnami nebude souhlasit. V tomto případě musí odstoupení od smlouvy doručit ZONĚ V POHYBU a část uhrazeného kurzovného, v poměru nevyčerpaných lekcí za období, po které ještě měla smlouva trvat, vrátí ZONA V POHYBU na účet klienta.

Nové znění (změna) obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce www.step.zonavpohybu.cz a www.kbely.zonavpohybu.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

2.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smluvní vztah mezi Společností a účastníkem vzniká na základě vyplnění rezervačního formuláře, který je dostupný online a současně potvrzením přijetím rezervace ZONOU V POHYBU prostřednictvím e-mailu.

§  https://step.zonavpohybu.cz/rezervace-kurzu

§  https://kbely.zonavpohybu.cz/rezervace-kurzu

Po přijetí rezervace potvrdí ZONA V POHYBU zařazení rezervace do seznamu zájemců, kterým bude později nabízet termín kurzu. Výběr termínu kurzu probíhá elektronickou formou skrze odkaz, který je zaslaný na email uvedený v rezervaci v konkrétní den a čas. Informaci o zápisu dostane zájemce o kurz v předstihu formou informačního e-mailu. Zájemce o kurz se zapíše na svůj preferovaný den a čas kurzu, který se mu nabízí po rozkliknutí přijatého odkazu a následně mu je zápis do kurzu potvrzen automaticky generovaným e-mailem, čímž vzniká smlouva mezi Společností a spotřebitelem. Na základě uzavřené smlouvy vzniká povinnost uhradit kurzovné, nebo povinnost řídit se storno podmínkami ZONY V POHYBU. ZONA V POHYBU vystaví fakturu na kurzovné a zašle účastníkovi k zaplacení. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího vystavení.

3.    KURZY PLAVÁNÍ

3.1. Kurzy plavání kojenců, batolat a dětí do 3-4 let= KURZY S RODIČI    (provozovna ZONA V POHYBU KBELY)

Kurz plavání kojenců, batolat a dětí do 3-4 let obsahuje zpravidla 10 lekcí, počet lekcí se stanovuje vždy před zahájením kurzu a výše kurzového je vypočtena dle počtu lekcí. Každá lekce trvá 30 minut, z toho 5 minut je určeno pro administrativu a konzultaci. Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u bazénu. Nevstupujte, prosím, do bazénu bez pokynů instruktora.

Všechny kurzy plavání v celé jejich délce na provozovně ZONA V POHYBU KBELY probíhají v bazénu, který je pro účely kurzů plavání koncipován.

Věci s sebou:

Pro dítě: pro kojence a batolata jednorázovou plenku do vody (2x) či plavečky s nepropustnou membránou, pro děti bez pleny - plavky, osušku, hygienické potřeby, gumové botky pro chodící děti

Pro rodiče: plavky (do bazénu není možný vstup v bermudových pánských plavkách), osušku, gumové pantofle, hygienické potřeby

Nad rámec lekce plavání je v ceně kurzovného zahrnut vstup do PlayZony (dětské herny) na 90 minut.

3.2. Kurzy plavání předškolních dětí = KURZY BEZ RODIČŮ (provozovna ZONA V POHYBU KBELY)

Kurz plavání předškolních dětí je organizován vždy na 1 pololetí, počet lekcí se stanovuje vždy před zahájením kurzu a výše kurzového je vypočtena dle počtu lekcí, každá lekce trvá 45 minut, z toho 5 minut je určeno pro administrativu a konzultaci a 5-10 minut je určeno pro odpočinek dítěte a relaxaci – pro tyto účely se využívá sauna na bazénu nebo relaxace v bazénu. Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u bazénu. Dítě si od rodiče přebírá instruktor v čase začátku lekce a rodiči ho předává zpět po skončení lekce (tedy po uplynutí doby 45 minut – dle stanoveného rozvrhu). Bez dozoru instruktora děti nemohou vstupovat do bazénu.

Rodič může v průběhu lekce využít kavárnu, která se na provozovně ZONA V POHYBU KBELY nachází.

Nad rámec lekce plavání je v ceně kurzovného zahrnut vstup do PlayZony (dětské herny) na 90 minut. 

3.3. Pokročilé kurzy plavání starších dětí = KURZY V DRÁZE BEZ RODIČŮ (provozovna ZONA V POHYBU STEP)

Pokročilé kurzy plavání starších dětí jsou organizovány na 1 pololetí, každá lekce trvá 45 minut včetně závěrečného odpočinku ve vířivce, parní kabině či sauně.

Přicházejte na lekce včas, přibližně 3 minuty před začátkem lekce. Vyčkejte příchodu instruktora, dítě mu předejte, a to v prostoru před turnikety. Nepouštějte děti na bazén dříve, než pro ně přijde instruktor! Do prostor bazénu není možný vstup v civilním oblečení!

Po skončení lekce Vám bude dítě opět u turniketů předáno. Vracejte se proto pro své děti včas!

Během pobytu v šatnách a ostatních prostorech nese za dítě plnou odpovědnost jeho doprovod.

Odpovědnost instruktora trvá od chvíle, kdy si dítě u turniketu od doprovodu převezme a končí ve chvíli, kdy lekce skončí a dítě je předáno zpět doprovodu.

Dítě starší 15 let může dle provozního řádu Vodního a saunového světa v prostorách zůstat bez doprovodu. Odpovědnost instruktora tedy končí s ukončením lekce dle platného rozvrhu ZONY V POHYBU.

Věci s sebou: přiléhavé plavky, osušku/župan, gumové boty, holčičky sponky a gumičky do vlasů, plaveckou čepici a brýle (pokud jsou na ně děti zvyklé).

 

4.    KURZY CVIČENÍ

4.1. Kurzy cvičení kojenců, batolat a dětí do 3-4 let = KURZY S RODIČI

Kurz cvičení kojenců, batolat a dětí do 3 let je koncipován na 10-15 lekcí (počet lekcí je závislý na organizaci dané sezóny a počtu týdnu v jednotlivých sezónách), každá lekce trvá 45 minut. Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u cvičícího sálu. Nevstupujte, prosím, do cvičícího sálu bez pokynů instruktora.

Děti v kurzu jsou rozděleny podle věku. Skupiny cvičení jsou dostupné na www.kbely.zonavpohybu.cz

Věci s sebou:

Pro kojence čistou látkovou plenu nebo přebalovací podložku, pro rodiče a batole pohodlné oblečení. Děti cvičí na boso, pití.

Nad rámec lekce cvičení je v ceně kurzovného zahrnut vstup do PlayZony (dětské herny) na 90 minut.

4.2. Kurzy cvičení předškolních a školních dětí = KURZY BEZ RODIČŮ

Kurz cvičení předškolních a školních dětí je koncipován na 10-15 lekcí (počet lekcí je závislý na organizaci dané sezóny a počtu týdnu v jednotlivých sezónách každá lekce trvá 45 minut.

Přicházejte na lekce včas, buďte přibližně 5 minut před začátkem lekce u cvičícího sálu. Nevstupujte, prosím, do cvičícího sálu bez pokynů instruktora.

Děti v kurzu jsou rozděleny podle věku. Skupiny cvičení jsou dostupné na www.kbely.zonavpohybu.cz

Věci s sebou:

Pohodlné oblečení, děti cvičí na boso. Pití.

Nad rámec lekce cvičení je v ceně kurzovného zahrnut vstup do PlayZony (dětské herny) na 90 minut.

5.    FYZIOTERAPIE

Služba fyzioterapie je poskytována odbornou osobou pro tuto činnost způsobilou. Dokumenty prokazující odbornost každé osoby poskytující tuto službu si lze vyžádat kdykoliv během poskytování služby. Služba je poskytována na pobočce ZONA V POHYBU KBELY.

5.1. Objednání na službu

Klient se na konzultaci objednává skrze e-mail či telefon, který je zveřejněn na webu www.kbely.zonavpohybu.cz v sekci „Fyzioterapie“. Na základě domluvy konkrétního terminu konzultace se po svém příchodu nahlásí na recepci, kde službu i uhradí, dle odstavce 9.6.

 

6.    OSTATNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Ostatními volnočasovými aktivitami se rozumím každá aktivita, jež neprobíhá v týdnu vícekrát, tzn. v rozvrhu je vypsána pouze 1x týdně. Tyto aktivity jsou vypisovány vždy pololetně a nabízejí různá zaměření a jsou určená pro různé věkové kategorie, více informací je vždy na webových stránkách ZONY V POHYBU KBELY – www.kbely.zonavpohybu.cz. Nabídku aktivit naleznete na webových stránkách v sekci GYMZONA a v Aktualitách. Ostatní volnočasové aktivity jsou organizovány na pobočce ZONA V POHYBU KBELY.

7.    PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

7.1. Kurzy plavání s rodiči i bez rodičů (pobočka ZONA V POHYBU STEP i ZONA V POHYBU KBELY)

Před nástupem na 1. lekci plavání je povinností každého rodiče (zákonného zástupce) vyplnit Prohlášení o zdravotní způsobilosti svého dítěte, které je zapsáno do kurzu plavání. Povinnost se vztahuje na všechny kurzy plavání.

Toto prohlášení je vždy platné pouze na 1 daný kurz plavání.

Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte vyplňte online na úvodní stránce našeho webu:

https://kbely.zonavpohybu.cz/prohlaseni-o-zdravotni-zpusobilosti-plavani

(pro kurz plavání kojenců, batolat a děti do 4 let)

https://step.zonavpohybu.cz/prohlaseni-o-zdravotni-zpusobilosti-plavani

(pro kurz pokročilého plavání starších dětí)

Předložení Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzech je podmínkou účasti v kurzu. Nebude-li Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzu ZONY V POHYBU předloženo, dítěti (resp. rodiči s dítětem) nebude umožněna účast na příslušné lekci či lekcích do doby doložení Prohlášení, a to bez nároku na vrácení ceny či poměrné ceny kurzovného.

7.2. Kurzy cvičení s rodiči i bez rodičů (pobočka ZONA V POHYBU KBELY)

Před nástupem na 1. lekci cvičení je povinností každého rodiče (zákonného zástupce) vyplnit Prohlášení o zdravotní způsobilosti svého dítěte, které je zapsáno do kurzu cvičení. Povinnost se vztahuje na všechny kurzy cvičení.

Toto prohlášení je vždy platné pouze na 1 daný kurz cvičení.

Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte vyplňte online na úvodní stránce našeho webu:

https://kbely.zonavpohybu.cz/prohlaseni-o-zdravotni-zpusobilosti-cvičení

(pro kurz cvičení s rodiči)

https://kbely.zonavpohybu.cz/prohlaseni-o-zdravotni-zpusobilosti-cvičení

(pro kurz cvičení bez rodičů)

Předložení Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzech je podmínkou účasti v kurzu. Nebude-li Prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na kurzu ZONY V POHYBU předloženo, dítěti (resp. rodiči s dítětem) nebude umožněna účast na příslušné lekci či lekcích do doby doložení Prohlášení, a to bez nároku na vrácení ceny či poměrné ceny kurzovného.

 

8.    OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ

8.1. Kurzy plavání s rodiči i bez rodičů (pobočka ZONA V POHYBU STEP i ZONA V POHYBU KBELY)

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes on-line systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách ZONY V POHYBU KBELY a STEP: www.kbely.zonavpohybu.cz  a www.step.zonavpohybu.cz v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Přístupová hesla jsou novým plaváčkům zasílána víkend před začátkem jejich kurzu. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování lekcí.

Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 9. hodiny ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezeními uvedenými níže:

-        Náhradní lekce je možné čerpat nejpozději do 4. lekce navazujícího kurzu, který je zahájen bezprostředně po skončení kurzu.

-        Kapacita lekcí pro náhrady je omezená, je závislá na počtu přihlášených dětí, ZONA V POHYBU klientům neručí za uvolněná místa v kurzu a náhrady v případě nevyčerpání nelze nijak nárokovat.

-        Náhradní lekce NENÍ MOŽNÉ PŘEVÁDĚT do navazujícího kurzu plavání. Po individuální domluvě lze náhrady využít na lekce cvičení, za předpokladu, že má klient souběžně aktivní i kurz cvičení.

-        Prodloužení termínu pro čerpání náhrad není možné, v případě nevyčerpání náhradních lekcí v tomto termínu, nárok na ně zaniká.

Pokud se do kurzu dodatečně přihlásí plně platící klient, ZONA V POHYBU si vyhrazuje právo na zrušení již rezervované náhrady. Takto zrušenou náhradu může klient využít v jiný termín, popř. mu bude jako kompenzace za zrušenou náhradu vystaven poukaz na volný vstup do bazénu či na volný vstup do sálu.

Výjimkou jsou poslední kurzy před letními prázdninami. Náhradní lekce z takových kurzů je možné čerpat do poslední lekce těchto kurzů + ZONA V POHYBU v případě možností připraví lekce určené pro náhrady. Pokud na konci kurzu zbývají dítěti nevychozené, řádně omluvené lekce, je možné si týden po ukončení kurzu vyzvednout na recepci tzv. plavenku (nárok na vrácení peněz nevzniká). Vydávají se maximálně 2 plavenky na dítě (tj. 1 omluvená lekce = 1 plavenka, 2 a více omluvených lekcí = 2 plavenky).

PLAVENKA STEP (kurzy plavání na pobočce ZONA V POHYBU STEP = 60minutový vstup do Vodního světa pro 1 dospělou osobu + 1 dítě)

PLAVENKA KBELY (kurzy plavání na pobočce ZONA V POHYBU KBELY = 60minutový vstup na bazén KBELY v časech pro tyto účely určené provozovatelem)

Plavenky je možné vyzvednout nejpozději do 15. září.  Následně nárok na plavenku zaniká! Platnost plavenky je 2 měsíce od jejího vyzvednutí. Plavenku nelze směnit za peníze. Plavenka pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době 2 měsíců od jejího vyzvednutí uplatněna (tj. nelze již čerpat služby ani ji směnit za peníze).

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny systému poskytovaných služeb v průběhu kurzu, na změny však účastníky kurzu vždy nejméně 2 týdny před jejich účinností upozorní. Klient je v době dle předchozí věty oprávněn smlouvu ukončit ke dni účinnosti změn. Část uhrazeného kurzovného v poměru nevyčerpaných lekcí za období, po které ještě měla smlouva trvat, vrátíme na účet klienta.

8.2. Kurzy cvičení s rodiči i bez rodičů (pobočka ZONA V POHYBU KBELY)

Omlouvání z lekcí je zajištěno přes on-line systém Auksys, který je přístupný na webových stránkách ZONY V POHYBU KBELY: www.kbely.zonavpohybu.cz  v sekci „Omluvy a náhrady lekcí“. Přístupová hesla jsou novým cvičencům zasílána víkend před začátkem jejich kurzu. Tento systém může rodič kdykoli využít k omlouvání a nahrazování lekcí.

Lze si nahradit každou lekci, pokud rodič omluvu provede prostřednictvím uvedeného systému nejpozději do 9:00 hodiny ráno daného dne, kdy má lekce proběhnout, s omezeními uvedenými níže:

-        Náhradní lekce je možné čerpat do poslední lekce daného kurzu.

-        Náhradní lekce je možné čerpat dle rozvrhu ZONY V POHYBU či na volné lekce cvičení vypsané ZONOU V POHYBU (na volný vstup je omezeno pouze max. na 2 náhrady v daném kurzu)

-        Kapacita lekcí pro náhrady je omezená, je závislá na počtu přihlášených dětí, ZONA V POHYBU klientům neručí za uvolněná místa v kurzu a náhrady v případě nevyčerpání nelze nijak nárokovat.

-        Náhradní lekce NENÍ MOŽNÉ PŘEVÁDĚT NA LEKCE PLAVÁNÍ ani do navazujícího kurzu cvičení.

-        Prodloužení termínu pro čerpání náhrad není možné, v případě nevyčerpání náhradních lekcí v tomto termínu, nárok na ně zaniká.

Tzv. volná lekce je lekce s možností využití cvičebního sálu za přítomnosti rodiče. Jedná se o lekci bez cíleného vedení. Volnou lekci mohou využít různé věkové skupiny v dané kategorii cvičení (cvičení s rodiči/cvičení bez rodičů). Během této lekce za dítě plně zodpovídá doprovod/zákonný zástupce. V sále je na volnou lekci připravena řada cvičebních pomůcek, které mohou rodiče s dětmi volně využít.

Pokud se do kurzu dodatečně přihlásí plně platící klient, ZONA V POHYBU si vyhrazuje právo na zrušení již rezervované náhrady. Takto zrušenou náhradu může klient využít v jiný termín, popř. mu bude jako kompenzace za zrušenou náhradu umožněn vstup na volnou lekci.

8.3. Ostatní volnočasové aktivity, fyzioterapie

Na tyto služby nelze čerpat žádné nahrazování neabsolvovaných lekcí/konzultací. V případě nemoci/nepřítomností dítěte lekce propadá.

 

9.    PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1.              Ceník kurzů plavání

9.1.a    Pobočka ZONA V POHYBU KBELY

Plavání s rodiči = 460 Kč/lekce (začátečníci)

·        V ceně je čas lekce (25 minut vedená lekce + 5 minut konzultace s instruktorkou), 30 minut navíc ZDARMA pro relaxaci v sauně, 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně ZDARMA

Plavání s rodiči = 430 Kč/lekce (pokročilí)

·        V ceně je čas lekce (25 minut vedená lekce + 5 minut konzultace s instruktorkou), 30 minut navíc ZDARMA pro relaxaci v sauně, 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně

Jednorázový vstup na lekci plavání s rodiči = 500 Kč/lekce

·        V ceně je čas lekce (25 minut vedená lekce + 5 minut konzultace s instruktorkou), 30 minut navíc ZDARMA pro relaxaci v sauně, 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně

Individuální lekce plavání s rodiči (do 3 let) = 850 Kč/lekce

·        V ceně je čas lekce (30 minut vedená lekce), 30 minut navíc ZDARMA pro relaxaci v sauně, 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně ZDARMA

Individuální lekce plavání s rodiči – 2 osoby (do 3 let) = 1250 Kč/lekce

·        V ceně je čas lekce (30 minut vedená lekce), 30 minut navíc ZDARMA pro relaxaci v sauně, 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně ZDARMA

Ukázková lekce plavání ZDARMA – v případě zájmu o ukázkovou lekci plavání je nutné tuto informaci uvést do poznámky rezervačního formuláře

Plavání bez rodičů = 420 Kč/lekce (začátečníci)

·        V ceně je čas lekce (30-35 minut, 10-15 minut volné vyplavání, vodní hry a relaxace), 15 minut navíc pro návštěvu sauny (saunu lze navštívit pouze za dozoru rodiče, který na bazén přijde dítě převzít v čistém převlečení, trenér/ka za dítě zodpovídá po čas lekce, tj. 45 minut), 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně

Plavání bez rodičů = 385 Kč/lekce (pokročilí)

·        V ceně je čas lekce (30-35 minut, 10-15 minut volné vyplavání, vodní hry a relaxace), 15 minut navíc pro návštěvu sauny (saunu lze navštívit pouze za dozoru rodiče, který na bazén přijde dítě převzít v čistém převlečení, trenér/ka za dítě zodpovídá po čas lekce, tj. 45 minut), 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně

Jednorázový vstup na lekci bez rodičů = 480 Kč/lekce

·        V ceně je čas lekce (30-35 minut, 10-15 minut volné vyplavání, vodní hry a relaxace), 15 minut navíc pro návštěvu sauny (saunu lze navštívit pouze za dozoru rodiče, který na bazén přijde dítě převzít v čistém převlečení, trenér/ka za dítě zodpovídá po čas lekce, tj. 45 minut), 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně

Individuální lekce plavání bez rodiče (od 3 let) = 750 Kč/lekce

·        V ceně je čas lekce (30-35 minut, 10-15 minut volné vyplavání, vodní hry a relaxace), 15 minut navíc pro návštěvu sauny (saunu lze navštívit pouze za dozoru rodiče, který na bazén přijde dítě převzít v čistém převlečení, trenér/ka za dítě zodpovídá po čas lekce, tj. 45 minut), 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně

Individuální lekce plavání bez rodiče 2 děti (od 3 let) = 1150 Kč/lekce

·        V ceně je čas lekce (30-35 minut, 10-15 minut volné vyplavání, vodní hry a relaxace), 15 minut navíc pro návštěvu sauny (saunu lze navštívit pouze za dozoru rodiče, který na bazén přijde dítě převzít v čistém převlečení, trenér/ka za dítě zodpovídá po čas lekce, tj. 45 minut), 30 minut v šatně ZDARMA, 90 minut pohybu v PlayZoně

Účastníci kurzu, kteří u nás odplavali jakýkoli z kurzů, mají v případě, že budou pokračovat v dalším kurzu nejpozději do 1 roku ode dne skončení posledního kurzu (rozhodný je přitom den zahájení nového kurzu), věrnostní slevu na kurz.

9.1.b    Pobočka ZONA V POHYBU STEP

Plavání bez rodičů = 420 Kč/lekce (začátečníci)

·        V ceně je čas lekce 45 minut (30-35 minut vedeného plavání a 10-15 minut, dle věku dětí, odpočinek a relaxace ve vířivce, sauně či páře)

Plavání bez rodičů = 385 Kč/lekce (pokročilí)

·        V ceně je čas lekce 45 minut (30-35 minut vedeného plavání a 10-15 minut, dle věku dětí, odpočinek a relaxace ve vířivce, sauně či páře)

Jednorázový vstup na lekci bez rodičů = 480 Kč/lekce

·        V ceně je čas lekce 45 minut (30-35 minut vedeného plavání a 10-15 minut, dle věku dětí, odpočinek a relaxace ve vířivce, sauně či páře

Individuální lekce plavání pro pokročilé děti a dospělé

§  Cena se odvíjí od aktuálního ceníku Vodního a saunového světa Infinit Step. Aktuální ceny naleznete na webových stránkách www.step.zonavpohybu.cz

Účastníci kurzu, kteří u nás odplavali jakýkoli z kurzů, mají v případě, že budou pokračovat v dalším kurzu nejpozději do 1 roku ode dne skončení posledního kurzu (rozhodný je přitom den zahájení nového kurzu), věrnostní slevu na kurz. Sleva se netýká kurzu kondičního plavání, tato cena je již stanovena s věrnostní slevou.

9.1.c  Sourozenecká sleva u kurzů plavání – ZONA V POHYBU STEP i ZONA V POHYBU KBELY

V případě 2 a více sourozenců v 1 běhu kurzu plavání je poskytována sleva na kurzovném ve výši 300,- Kč z kurzovného hrazeného za každého sourozence, tj. sleva na 1 platícího sourozence.

Nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu vzniká vždy pouze v době splatnosti kurzovného.

V případě, že kurzovné v příslušném běhu kurzu je hrazeno pouze za jednoho sourozence, přičemž druhý, resp. další sourozenci se příslušného běhu kurzu účastní z důvodu náhrady za zameškané lekce kurzu dle bodu 3 části STORNO PODMÍNKY, části „Náhrada za zmeškané lekce kurzu“ (kurzovné tedy již hradil v předchozím běhu) vzniká nárok na sourozeneckou slevu pouze na hrazeném kurzovném, tj. odečítá se pouze sourozenecká sleva za 1 platící dítě, tedy 300,- Kč. Zákonný zástupce rodiče je povinen o této skutečnosti ZONU V POHYBU informovat neprodleně během, či po zápisu, ještě před vystavením faktury.

V případě, že sourozenec navštěvuje kurz cvičení, nárok na sourozeneckou slevu nevzniká.

Sleva na kurz cvičení

V případě, že účastník kurzu plavání je v 1 běhu zároveň účastníkem kurzu cvičení, má nárok na slevu 5% z ceny kurzu cvičení.

Nárok na slevu z ceny kurzu vzniká vždy pouze v době splatnosti kurzovného.

9.2. Ceník kurzů cvičení (ZONA V POHYBU KBELY)

300 Kč/lekce – kojenci, batolata a děti do 3 let (s rodiči)

·        V ceně lekce cvičení je zahrnut i vstup do PlayZony a 90 minut, který je pro veřejnost zpoplatněn.

 240Kč/lekce – předškolní a školní děti (bez rodičů)

·        V ceně lekce cvičení je zahrnut i vstup do PlayZony a 90 minut, který je pro veřejnost zpoplatněn.

9.2.a    Sourozenecká sleva u kurzů cvičení (ZONA V POHYBU KBELY)

V případě 2 a více sourozenců v 1 běhu kurzu cvičení je poskytována sleva na kurzovném ve výši 150,- Kč z kurzovného hrazeného za každého sourozence, tj. sleva na 1 platícího sourozence.

Nárok na sourozeneckou slevu z ceny kurzu vzniká vždy pouze v době splatnosti kurzovného.

V případě, že kurzovné v příslušném běhu kurzu je hrazeno pouze za jednoho sourozence, přičemž druhý, resp. další sourozenci se příslušného běhu kurzu účastní z důvodu náhrady za zameškané lekce kurzu dle bodu 3 části STORNO PODMÍNKY, části „Náhrada za zmeškané lekce kurzu“ (kurzovné tedy již hradil v předchozím běhu) vzniká nárok na sourozeneckou slevu pouze na hrazeném kurzovném, tj. odečítá se pouze sourozenecká sleva za 1 platící dítě, tedy 150,- Kč. Zákonný zástupce rodiče je povinen o této skutečnosti ZONU V POHYBU informovat neprodleně během, či po zápisu, ještě před vystavením faktury.

V případě, že sourozenec navštěvuje kurz plavání, nárok na sourozeneckou slevu nevzniká.

9.3. Ceník fyzioterapie (ZONA V POHYBU KBELY)

1300 Kč – vstupní/jednorázová konzultace

900 Kč – naplánovaná terapie dítěte do 6ti let

1100 Kč – naplánovaná terapie dítěte nad 6 let

Sourozenecké slevy, ani další výhody se na tuto službu nevztahují.

9.4. Ceník ostatních volnočasových aktivit (ZONA V POHYBU KBELY)

200 Kč/lekce – organizace a délka kurzů je různá – vždy se řídí aktuálně platnou nabídkou kurzů na webových stránkách www.kbely.zonavpohybu.cz

Sourozenecké slevy, ani další výhody se na tyto aktivity nevztahují.

9.5. Způsob úhrady kurzovného (kurzy plavání, kurzy cvičení a ostatní volnočasové aktivity)

Tyto způsoby platby lze využít na pobočce ZONA V POHYBU STEP i ZONA V POHYBU KBELY.

Kurzovné je hrazeno bezhotovostním převodem v celé výši kurzovného na základě vystavené faktury zaslané na emailovou adresu uvedenou v rezervaci, klient je povinen dodržet datum splatnosti.  

Číslo bankovního účtu: 264587781/0300

VS: uvedený na faktuře

V případě preference jiného typu platby je možná úhrada kurzovného nejpozději v den 1. lekce nového kurzu:

Hotovostí

Platební kartou

Benefit PLUS, Benefity.cz

Infinit Kartou (tato platební metoda je možná pouze pro úhradu kurzů probíhajících na pobočce ZONA V POHYBU STEP, tj. pro kurzy plavání bez rodičů na adrese Malletova 2350, Praha 9, 190 00)

Edenred benefitní kartou, Flexi Pass Card a vybranými druhy papírových poukázek Sodexo a Edenred.

9.6. Způsob úhrady kurzovného (fyzioterapie)

Úhrada služby pobíhá na recepci ZONY V POHYBU KBELY při příchodu na konzultaci či terapii, klient nahlásí své jméno, obsluha dohledá rezervaci fyzioterapeuta v systému a následně klient může provést platbu. Úhradu lze provést hotově, kartou a způsoby uvedenými v bodě 9.5.

 

10. STORNO PODMÍNKY, VYŘAZENÍ Z KURZU, ZRUŠENÍ KURZU

10.1. Kurzy plavání, kurzy cvičení a ostatní volnočasové aktivity

I přes to, že umožňujeme uzavřít smlouvu o absolvování kurzu i prostředky komunikace na dálku, v souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, nelze od smlouvy odstoupit.

Umožňujeme zrušení kurzu (smlouvy) v níže uvedených případech s tím, že rodič má nárok na vrácení příslušné části uhrazené částky kurzovného následovně:

1)     Bezplatné zrušení

Zrušení kurzu (smlouvy) nejpozději 7 dnů před zahájením příslušného kurzu s tím, že rodič má nárok na vrácení celé uhrazené částky kurzovného.

2)     Zrušení s tím, že se část uhrazené částky kurzovného nevrací

Zrušení kurzu (smlouvy) s tím, že se klientem uhrazená část ve výši 1000 Kč nevrací, z jednoho z níže uvedených důvodů:

a)     v období do 7 dnů před zahájením prvé lekce příslušného kurzu. Klientovi bude vrácena zbylá část uhrazeného kurzovného po odečtení částky 1000 Kč. Tato částka pokrývá vstupní náklady provozovatele (příprava kurzů, rezervace místa, administrativní činnost, personální zajištění, údržba prostor a nespočet dalších činností a fixních nákladů).

b)     Nenastoupí-li dítě do kurzu nejpozději do 3. lekce bez řádné omluvy, bude z kurzu vyřazeno. Uhrazené kurzovné snížené o částku 1000 Kč bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno do 30 dnů.

3)     Předčasné ukončení kurzu (smlouvy) z důvodu nepřizpůsobení se dítěte

V případě, že má dítě problém s přizpůsobením se v kurzu během prvních 3 po sobě jdoucích lekcí a instruktor tuto skutečnost potvrdí, je rodič oprávněn kurz (smlouvu) předčasně ukončit s tím, že uhrazené kurzovné snížené o částku 1000 Kč a část ceny kurzu v poměru odchozených 3 lekcí bude vráceno na účet rodiče, ze kterého bylo uhrazeno.

      V případě tohoto zjištění v pozdějších lekcích kurzu se uhrazené kurzovné nevrací!

10.2.           Fyzioterapie

V případě zrušení termínu více jak 48 hodin před konáním konzultace nevzniká ZONĚ V POHYBU nárok na náhradu zrušeného termínu.

V případě zrušení termínu méně jak 48 hodin před konáním konzultace je klient povinen uhradit 50% z celkové ceny konzultace.

V případě zrušení termínu 24 hodinu či méně před konáním konzultace je ZONA V POHYBU oprávněna nárokovat na klientovi 100% z celkové ceny konzultace.

10.3. Vyřazení z kurzů (kurzy plavání, kurzy cvičení a ostatní volnočasové aktivity)

Provozovatel si vyhrazuje právo na vyřazení dítěte z kurzu v případě že:

§  Kurzovné za dítě není uhrazeno do data splatnosti

§  Dítě se nedostaví na 3 lekce bez řádné omluvy

§  Klient opakovaně nereaguje na pokusy o komunikaci ze strany ZONY V POHYBU

V případě takového vyřazení z kurzu je klient následně povinen uhradit storno poplatek 1000 Kč – viz odstavec 10.1.

Toto právo provozovatele se vztahuje ke všem vypsaným kurzům plavání, cvičení, ostatním volnočasovým aktivitám.

10.4. Zrušení/přerušení kurzu z důvodu vyšší moci

V případě, že z důvodu zásahu vyšší moci dojde k nemožnosti či omezení plnění podmínek smlouvy o poskytování služeb mezi Společností a účastníkem, zejména k přerušení, omezení či zákazu provozu v provozovnách ZONY V POHYBU, a tedy nebude možné poskytovat kurzy plavání/cvičení řádným způsobem a tato nemožnost trvala déle než jeden den, vyhrazuje si Společnost právo na vrácení zbylých/zrušených lekcí plavání prostřednictvím kompenzací, tedy nikoliv formou vrácení kurzovného.

Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky) nezávislé na vůli ZONY V POHYBU, které jsou objektivně neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání či omezují poskytování plaveckých kurzů a kurzů cvičení. Jedná se zejména o válečný stav, občanské nepokoje, záplavy, epidemie, pandemie, rozhodnutí přijatá vládou, rozhodnutí orgány veřejné správy, zejména karanténní opatření a veškerá rozhodnutí, v jejichž důsledku dochází k uzavření či omezení provozu.

V případě přerušení/zrušení kurzu plavání/cvičení z důvodů vyšší moci, jak je uvedeno výše, má účastník kurzu plavání/cvičení možnost vybrat si jednu z následujících kompenzací vrácení kurzovného:

1)     Převod zrušených lekcí na bezprostředně následující kurz plavání/cvičení

2)     Vystavení voucheru v hodnotě zrušených lekcí s platností 1 rok

3)     Vrácení zbylé části kurzovného ve formě volných vstupů – jejich formu a počet posoudí vedoucí pracovník dané pobočky individuálně

Veškeré žádosti o zrušení kurzu a vybrání způsobu kompenzace náhrady zbylé části kurzovného je nutno podat do 2 týdnů od oznámení obnovení provozu ZONY V POHYBU.  Lekce přitom musí být řádně omluveny v systému omluv a náhrad. ZONA V POHYBU informuje o obnově provozu emailem, SMS, prostřednictvím sociálních sítí a AKTUALIT na webových stránkách.

10.5. Náhrada za zmeškané lekce kurzu u dlouhodobé nemoci (kurzy plavání, kurzy cvičení)

Pouze v případě zmešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5ti jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se:

1)     rodiči vrátit kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu, po odečtení částky 1000,- Kč anebo

2)     přesunout lekce na bezprostředně navazující kurz, pokud si je rodič jistý, že bude dítě v navazujícím kurzu pokračovat. Pokud lekce do navazujícího kurzu převedeme, je povinné doplatit zbylé lekce kurzu. V případě, že při převodu lekcí na navazující kurz, nebude dítě moci nastoupit do kurzu, je možné částku za nevyčerpané lekce vrátit rodiči na příslušný účet, po odečtení storno poplatku 1000 Kč.

Účastník zvolí způsob kompenzace za zameškané lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci.

Veškeré žádosti o náhradu za zmeškané lekce kurzu (viz. podmínky stanovené výše) musí být podány nejpozději do 2 týdnů po skončení kurzu elektronicky prostřednictvím emailové zprávy na info@zonavpohybu.cz. Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

Lékařské potvrzení je nutno předložit nejpozději do dvou týdnů po ukončení kurzu; ke kterému se nemoc vztahuje. Lékařská potvrzení slouží pouze k účelu prokázání vzniku nároku na náhradu za zmeškané lekce kurzu, proto jej dále nijak neukládáme ani neuchováváme.

10.6. Náhrada za zmeškané lekce kurzu u dlouhodobé nemoci (ostatní volnočasové aktivity)

Pouze v případě zmešká-li dítě nejméně 5 po sobě jdoucích lekcí kurzu, v 5ti jednotlivých týdnech, z důvodu dlouhodobé nemoci, jež bude doložena lékařským potvrzením s uvedenou dobou nemoci a rekonvalescence dítěte, a tyto hodiny bude mít v systému Auksys řádně omluvené, zavazujeme se:

1)     rodiči vrátit kurzovné za tyto zmeškané lekce kurzu, po odečtení částky 1000,- Kč

10.7. Absence v kurzu

V případě absence 5 a více lekcí z jiného důvodu než dlouhodobé nemoci dítěte (dovolená, stěhování či jiné osobní důvody), jsou možné pouze omluvy a náhrady lekcí dle podmínek v kapitole 8. Kurzovné se však nevrací.

11. DALŠÍ USTANOVENÍ

Součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené se Společností je Provozně - bezpečnostní řád ZONA V POHYBU STEP A ZONA V POHYBU KBELY, s kterým byli účastníci seznámeni a který je také dostupný on-line na webu ZONY V POHYBU www.step.zonavpohybu.cz / www.kbely.zonavpohybu.cz v sekci „Omluvy a náhrady“ – Provozní řád.

Účastníci kurzu plavání jsou povinni dodržovat Provozní a návštěvní řád plaveckého bazénu, kde probíhají kurzy, který je umístěný v prostorách pobočky Vodního světa pro návštěvu ZONY V POHYBU STEP a v prostorách pobočky ZONY V POHYBU KBELY pro pobočku ZONA V POHYBU KBELY.

Účastníci kurzu cvičení jsou povinni dodržovat Provozní a návštěvní řád cvičícího sálu, kde probíhají kurzy, který je umístěný v prostorách ZONY V POHYBU KBELY.

O mimořádných hygienických požadavcích a opatřeních jsou účastníci informování na webových stránkách ZONY V POHYBU.

Doprovod účastníka kurzu plavání

Osoba, která doprovází dítě na kurz (a není taktéž účastníkem kurzu), může být pouze „na suchu“. Z kapacitních důvodů není možné, aby se lekce účastnila ve vodě, ani nemá přístup do bazénu, whirlpoolu, páry a sauny. Doprovod může přijít zdarma, potřebuje s sebou čisté sportovní oblečení na převlečení k bazénu (např. šortky a tričko, gumové pantofle, v prostorech je až 30°C). Doprovod si ve sprchách omyje nohy, zvláště pokud nemá pantofle. Nemá-li doprovod čisté věci na převlečení, nebude do prostoru bazénu vpuštěn. Z organizačních a prostorových důvodů prosíme rodiče/doprovod, aby tuto možnost využili pouze v případě, je-li to nutné (např. dítě nespolupracuje).

Doprovod účastníka kurzu cvičení

Doprovod účastníka kurzu cvičení do cvičícího sálu není po dobu lekce umožněn (netýká se účastníka kurzu cvičení v kurzu s rodiči).

12. PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

Objednávku poukazu klient vytváří skrze formulář na webových stránkách pobočky, na kterou si přeje poukaz zakoupit. Po vyplnění klientovi přijde do e-mailu potvrzení o vyplnění formuláře automatickou odpovědí. Na základě tohoto zaměstnanec ZONY V POHYBU objednávku zpracuje a pošle zákazníkovi její shrnutí společně s vystavenou fakturou, která má splatnost 7 dní. Ve chvíli, kdy bude faktura evidována jako uhrazená, poukaz bude připraven k vyzvednutí na pobočce ZONA V POHYBU Kbely nebo Step, případně klientovi zaslána e-mailem – dle preference jež klient vyplní v objednávce.

Způsoby převzetí poukazu:

·        Osobní vyzvednutí na pobočce ZONA V POHYBU KBELY

·        Osobní vyzvednutí na pobočce ZONA V POHYBU STEP

·        Zaslání poukazu skrze e-mail uvedený v objednávce

 Způsob úhrady poukazu:

·        Převodem na účet

·        Kartou na pobočce ZONA V POHYBU KBELY

·        Hotově na pobočce ZONA V POHYBU KBELY

Na pobočce ZONA V POHYBU STEP lze poukaz pouze vyzvednout, nelze zde provést platbu, v případě zvolení Osobního odběru na pobočce ZONA V POHYBU STEP je nutná úhrada převodem na účet.

Doba přípravy poukazu je závislá na aktuálním počtu objednávek. Poukaz však zpracujeme a připravíme nejpozději 5 pracovních dnů od úhrady faktury, v případě platby kartou či hotově na pobočce ZONA V POHYBU KBELY je pak poukaz k vyzvednutí do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

K mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené s naší společností je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a plaveckou školou ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2024

Nahoru